flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок акредитації журналістів та інших працівників засобів масової інформації у Корольовському районному суді м. Житомира

 Порядок

акредитації журналістів та інших працівників засобів масової інформації
у Корольовському районному суді м. Житомира
 
1.Загальні положення.
1.1 Відповідно до цього Порядку проводиться акредитація журналістів та інших працівників засобів масової інформації в суді та висвітлення засобами масової інформації його діяльності.
1.2  У цьому порядку під працівниками засобів масової інформації розуміються:
- журналісти друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації, інформаційних агентств;
- продюсери, редактори;
- технічні співробітники (спеціалісти з обслуговування теле-,кіно-,відео-,фотоапаратури та засобів зв»язку).
1.3 Встановлення Порядку має на меті сприяння оперативному, точному і повному інформуванню громадськості через засоби масової інформації про діяльність суду.
1.4 Порядок отримання та висвітлення засобами масової інформації діяльності суду має відповідати вимогам Конституції України, Законів України «Про Інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» , «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про доступ до публічної інформації» з дотриманням порядку, встановленого Законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до судових рішень», Цивільним процесуальним кодексом України, Кримінальним процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України, Кодексом України про адміністративні правопорушення», з урахуванням обмежень, встановлених цими законами, а також Законом України «Про державну таємницю» та іншими  нормативно-правовими актами, що стосуються даних правовідносин.
2.Умови та порядок акредитації.
2.1  Акредитація працівників засобів масової інформації здійснюється шляхом реєстрації у працівника апарату суду, який виконує відповідні функції взаємодії з засобами масової інформації, на підставі офіційного подання засобу масової інформації або за заявою журналіста, технічного працівника з пред’явленням ними відповідних документів, що підтверджують їх особу, професійний фах, рекомендації професійного об’єднання журналістів протягом 5-ти робочих днів після отримання всіх документів ( п.2.8 Порядку).
2.2  Працівники засобів масової інформації можуть бути акредитовані лише від одного засобу масової інформації чи від одного інформаційного агентства. Кількість акредитованих працівників засобів масової інформації визначається з урахуванням можливостей для розміщення присутніх на подіях осіб, технічних можливостей для розміщення чи під’єднання апаратури.
2.3  Акредитація працівників засобів масової інформації може бути постійною або спеціальною (тимчасовою).
2.4  Постійна акредитація надається працівникам засобів масової інформації протягом календарного року і закінчується 31 грудня поточного року для висвітлення подій, що відбуваються в суді, брифінгів, прес-конференцій для СМІ, інших зборів, семінарів, нарад, конференцій з огляду на публічну зацікавленість в оприлюдненні інформації щодо зазначених подій.
2.5  Спеціальна (тимчасова) акредитація надається працівникам засобів масової інформації на період висвітлення ними подій, в тому числі для висвітлення ходу судового засідання по кожній конкретній справі.
2.6  Акредитація здійснюється шляхом внесення до списку акредитованих працівників засобів масової інформації, який складається працівником апарату суду, який виконує відповідні функції взаємодії з засобами масової інформації.
2.7  Для акредитації керівник відповідного засобу масової інформації, інформаційного агентства або журналіст, технічний співробітник особисто направляють до суду офіційне звернення ( подання або заяву), в якому зазначається : прізвище, ім’я та по-батькові працівника, який акредитується, його контактні телефони, телефони редакції.
До подання слід додати:
-          2 фотокартки працівника, який акредитується, розміром 30 х 40 мм;
-          Копія документу, що засвідчує особу акредитованого;
-          Копію свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової інформації;
-          Копію свідоцтва про державну реєстрації інформаційного агентства;
-       Для студії-виробника (незалежного продюсера)- копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності - юридичної особи з відповідним видом інформаційної діяльності;
До особової заяви журналіста, технічного співробітника додаються копії документу, що засвідчує особу акредитованого, рекомендації професійного журналістського об’єднання.
2.8  Працівникам засобів масової інформації, які акредитовані в суді, протягом 3-х робочих днів після реєстрації, видається перепустка до приміщення згідно зразка, що додається до цього Порядку, яка є підтвердженням проходження акредитації.
2.9  Після закінчення строку акредитації або її дострокового припинення керівник відповідного засобу масової інформації, журналіст, технічний співробітник письмово повідомляють суд про намір продовження строку акредитації тих самих працівників або подають відповідні документи, зазначені у п.2.8 Порядку, на інших працівників.
2.10  Акредитація може бути припинена за рішенням голови суду на підставі подання головуючого судді по справі у випадку порушення акредитованим працівником встановлених в суді правил, громадського порядку, застосування до нього заходів процесуального примусу за порушення порядку під час судового засідання або невиконання розпоряджень головуючого та у випадках, передбачених ст. 26 Закону України «Про інформацію».
3. Забезпечення діяльності працівників засобів масової інформації
3.1  Працівники засобів масової інформації, які акредитовані відповідно до цього Порядку, можуть отримати повідомлення щодо подій, які заплановані для проведення в суді, окрім судових засідань, шляхом перегляду розміщеної на офіційному веб-сайті Корольовського районного суду м. Житомира інформації, яка є доступною для загального користування. Інформація щодо дати розгляду судових справ, учасників процесу є загальнодоступною і міститься на інформаційних стендах в приміщенні суду.
3.2  Інформація щодо діяльності суду розміщується на веб-сайті суду і є доступною для загального користування.
3.3  Інформація щодо судових рішень надається відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень» шляхом оприлюднення судових рішень на офіційному  веб-порталі «Судова влада України». 
4. Пропуск до приміщення суду, участь у судових засіданнях
4.1  Пропуск у приміщення суду працівників засобів масової інформації визначається Правилами пропуску осіб до приміщення судів та на їх територію транспортних засобів, затверджених наказом Державної судової адміністрації України  від 12 вересня 2005 року № 102/765, з метою підтримання громадського порядку в судах, припинення прояв неповаги до суду, а також охорони приміщень судів, виконання функцій щодо державного захисту суддів, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу.
4.2  Перепускний режим у приміщення суду здійснюється спеціальним підрозділом, який забезпечує охорону громадського порядку в приміщенні суду.
Пропуск осіб у приміщення суду здійснюється в робочі дня згідно зі встановленим в суді розпорядком роботи: початок роботи з понеділка по четвер: – 9:00, перерва з 13:00 до 14:00, закінчення роботи 18:15, п’ятниця з 9.00 год. до 17.00 год.. 
4.3..Акредитовані працівники засобів масової інформації пропускаються за пред’явленням перепустки, іншого – документа, що засвідчує особу. Дані про осіб, які прибули до приміщення суду заносяться працівником спеціального підрозділу у журнал відвідувачів.
Працівники засобів масової інформації не мають права відвідувати кабінети суддів, помічників суддів, працівників апарату суду, службові та господарські приміщення без попереднього запрошення (дозволу).
4.4  Працівники засобів масової інформації пропускаються до залів судового засідання суду до відкриття судових засідань з урахуванням технічної можливості, достатньої кількості місць для журналістів відповідно до їх потреб, за винятком випадків, коли у кримінальних справах це може негативно позначитися на справедливості судового розгляду або завдати перепон поточному судовому розгляду справи. Акредитовані особи мають переважне право на доступ до заходів суду.
4.5  Працівники засобів масової інформації, присутні на відкритому судовому засіданні мають право робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіо технічні пристрої. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, теле- відео-звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються з дозволу головуючого, в порядку, встановленому процесуальним законом.
4.6  Пряма трансляція засобами масової інформації з зали судових засідань та зйомка такого засідання заборонені, за винятком випадків, коли це прямо дозволяє закон чи уповноважений судовий орган, якщо такі трансляції та зйомки не створюють небезпеки впливу на потерпілих, свідків, учасників судового розгляду, народних засідателів, присяжних чи суддів.
 
 
 
 
 
Додаток до Порядку акредитації
журналістів та інших працівників
 ЗМІ у Корольовському районному 
 суді м. Житомира
 
 ПЕРЕПУСТКА      
 
Видана (п.і.б.)__________________________________________________________________________________________________________(назва ЗМІ)________________________________________________________________________________________________________________________
на проведення теле-,кіно-,відео зйомки, звукозапису, отримання інформації при проведені ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
 
Голова суду
 
 
 
 
 
 
ЗРАЗОК КЛОПОТАННЯ (ЗАЯВИ) НА ФОТО ТА ВІДЕОЗЙОМКУ
 
Головуючому судді по справі
№  ------------- що призначена
до судового розгляду на
___________________(час,дата)
Від ________________________________
___________________________________
___________________________________
 
 
КЛОПОТАННЯ
            У Корольовському районному суді м. Житомира призначено  до судового розгляду справу № (зазначається номер) щодо (якщо відомо –коротко суть справи).
            Відповідно до ( статті відповідного закону)прошу надати дозвіл працівникам (повна назва ЗМІ) на здійснення відео-,фото зйомку(або аудіо запис) в залі судового засідання під час розгляду вказаної справи з метою підготовки репортажу.
            На судовому засіданні будуть присутні:
(зазначаються ПІБ журналіста, оператора, фотографа, які будуть присутні на судовому засіданні).
 
Дата                                                                      підпис                                                                          Головний редактор /редактор/журналіст  ПІБ