flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Корольовському районному суді м. Житомира

 ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом голови

Корольовського районного суду

м. Житомира

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 про забезпечення доступу до публічної інформації

у Корольовському районному суді м. Житомира

 

Розділ І. Загальні положення

 

1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Корольовському районному суді м. Житомира  (далі – суд).

 1.2. Визначення понять:

1) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні суду; 

2) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення судом повноважень, щодо внутрішньої організації роботи суду, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суду; 

3) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, крім суб’єктів владних повноважень, об’єднання громадян без статусу юридичної особи; 

4) звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги; 

5) суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. 

1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до Законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про судоустрій і статус суддів", "Про інформацію", "Про доступ до судових рішень", Цивільного процесуального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Закону України «Про захист персональних даних». 

1.4. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства судом, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян. 

1.5. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність суду організовують і забезпечують працівники апарату суду. 

 

Розділ ІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність суду 

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність суду забезпечується: 

1) оприлюдненням публічної інформації в засобах масової інформації; 

2) розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті суду в мережі Інтернет; 

3) розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні суду; 

4) присутністю запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у суді; 

5) наданням інформації за запитами на інформацію. 

2.2. Інформація про діяльність суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа. 

2.3. Публічна інформація про діяльність суду надається в порядку, визначеному законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та здійснення судочинства. 

У випадку якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі, інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в суді. 

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається по телефону уповноваженими посадовими особами. 

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом. 

Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення. 

2.5. Відповідальна особа з питань запитів на інформацію, їх опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль, надання консультацій під час оформлення запиту визначається наказом голови суду. 

 

Розділ ІІІ. Надання публічної інформації про діяльність Суду 

3.1. Відповідно до посадової інструкції головного спеціаліста з інформаційних технологій Корольовського районного суду м. Житомира, головний спеціаліст забезпечує оприлюднення на веб-сайті суду інформації, підготовленої відповідальними працівниками апарату суду, з урахуванням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації". 

3.2. Розміщенню на офіційному веб-сайті суду,  підлягають: 

1) Інформація про діяльність суду: 

– місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію; 

– прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти голови суду та його заступників, керівника апарату суду та його заступника, а також канцелярій суду; 

– розклад роботи та графік прийому громадян; 

– вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад; 

– порядок звернення до суду учасників судового процесу; 

2) Правила внутрішнього трудового розпорядку суду; 

3) Інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію; 

4) інші відомості про діяльність суду, які належать до публічної інформації. 

 

3.3. У приміщенні суду на інформаційному стенді розміщується інформація: 

1) про порядок роботи суду, включаючи порядок прийому громадян; 

2) відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в суді; 

3) банківські реквізити для сплати судового збору; 

4) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність суду. 

3.4. Порядок доступу осіб, до приміщення суду і зали судових засідань регулюється  Правилами пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів. 

3.5. Запитувач має право звернутися до суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації". 

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в суді та на офіційному веб-сайті суду (додатки 2 – 4 до Положення). 

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити секретар суду, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала. 

Форма електронного запиту містить інструкцію щодо його заповнення (додаток № 6 до Положення).

 

Розділ ІV. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію 

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються в канцелярії суду, відповідно до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді з урахуванням вимог цього Положення. 

4.2. Після отримання та реєстрації запиту на інформацію у журналі вхідної кореспонденції старший секретар суду невідкладно передає його відповідальній особі для реєстрації в журналі реєстрації запитів. 

4.3. Відповідальна особа невідкладно передає запит на резолюцію голові суду або його заступнику, який визначає виконавця з відповідальних працівників апарату суду.

 

4.4. Запит на інформацію з відповідною резолюцією голови суду чи його заступника, керівника апарату суду чи його заступника опрацьовується у приймальні суду (взяття на контроль), після чого невідкладно передається виконавцям. 

4.5. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до суду у вигляді електронного документа, здійснюється в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії. 

4.6. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа). 

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію повертаються до приймальної для зберігання згідно з номенклатурою справ суду. 

4.7. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п’яти робочих днів з дня його отримання. 

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. 

4.8. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних голова суду чи його заступник, керівник апарату суду чи його заступник може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. 

4.9. У випадках, коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, працівник, відповідальний за надання інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання судом запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядком сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат. 

4.10. У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит. 

 

Розділ V. Порядок надання інформації про діяльність суду 

5.1. Відповідь на запит надається відповідальною особою за підписом голови суду чи його заступника, керівника апарату суду чи його заступника. 

Відповідь на запит, що містить прохання надати інформацію з різних напрямів діяльності суду, виконавцями якого визначено кілька осіб, а відповідальним за надання відповіді – одного з них, а також відповідь з відмовою в наданні інформації з підстав, передбачених підпунктом 1 пункту 5.5 цього Положення, надається за підписом голови суду чи його заступника, керівника апарату суду. 

5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит. 

5.3. У випадку якщо запитувана інформація про діяльність суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом. 

Відповідь на такий запит підлягає обов’язковому погодженню з головою суду, його заступником, керівником апарату. 

5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації в суді. 

5.5. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках: 

1) якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом; 

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідно до якої запит на інформацію має містити: 

– ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; 

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 

– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі. 

5.6. Інформація на запит надається безкоштовно. 

5.7. Відповідно до ст. 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть  особи, винні у вчиненні  таких порушень відповідно  до вимог законодавства.

 

Додаток 1 

ПЕРЕЛІК

відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації 

1. Не належать до публічної інформації: 

– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством; 

– інформація, яка отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами; 

– внутрівідомча службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з діяльністю Корольовського районногосуду м. Житомира, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень; 

– інформація, яка міститься в матеріалах судових справ. 

2. Публічною інформацією з обмеженим доступом у Корольовському районному суді м.Житомира  є: 

1) конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов; 

2) таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю; 

3) службова інформація – інформація, що міститься в документах, визначена переліком (відповідно до наказу ДСА України). 

 

Додаток 2 

Форма електронного запиту на інформацію

 

Прізвище

Ім’я

По батькові

е-mail

номер телефону

Поштова адреса:

індекс

область         

район

населений пункт     

вулиця          

будинок        

квартира 

Зміст запиту:    

           

 

 

 

Дата                                                          підпис           

           

           

Додаток 3 

Форма письмового запиту на інформацію (для фізичних осіб)

 

Корольовський районний

суд м. Житомира

вул. Соборний Майдан, 1,

м. Житомира, 10014

 ____________________________

 (прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

 

що проживає за адресою:

___________________________

__________________________

тел. _________;

е-mail:___________

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ 

            Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» прошу надати мені таку інформацію: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________

 

Вiдповідь на iнформацiйний запит прошу направити за адресою: 

_______________________________________________________ 

 

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________ 

(підпис) 

«____» __________ 20__ р. _________ ________________ 

(дата) (підпис) (прізвище, ініціали)

           

Додаток 4 

Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб) 

           

Корольовський районний

суд м. Житомира

вул. Соборний Майдан, 1,

м. Житомира, 10014

______________________________

 (назва юридичної особи, об’єднання громадян)

___________________________

 (адреса місця розташування)

___________________________

тел. _________;

е-mail:___________ 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ 

          Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» просимо надати таку інформацію: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________

 

Вiдповідь на iнформацiйний запит просимо направити за адресою:

 _______________________________________________________ 

Ознайомлені з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________ 

(підпис) 

«____» __________ 20__ р. _________ ________________ 

(дата) (підпис) (прізвище, ініціали)

           

Додаток 5 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення електронного запиту на інформацію 

Текст електронного запиту повинен містити одне питання та не перевищувати 1000 знаків. Запит не повинен вміщувати вкладених файлів. 

Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню. Електронний запит з неналежно заповненими або незаповненими полями у Корольовському районному суді м. Житомира  не розглядається. 

Скарги, порядок розгляду яких регулюється процесуальним законодавством, а також запити на інформацію, тексти яких містять більше 1 000 знаків, копії документів, фотографії та інші вкладення, можуть бути направлені до Корольовського районного суду м. Житомира поштовим зв’язком або особисто через канцелярію Корольовського районного суду м. Житомира (10014 м. Житомир, вул. Соборний Майдан, 1, каб.100). 

Відповідь на електронний запит направляється на адресу електронної пошти, вказану запитувачем, у терміни, встановлені законодавством.